Tiestön tutkimukset ja muut palvelut

Uusien päällysteiden laadunvalvontatutkimukset

 • Tyhjätilatutkimukset maatutkalla
 • Porapalojen otto laboratoriotutkimuksia varten
 • Päällystepaksuuden määritykset maatutkalla
 • Päällystepaksuuden määritykset poraamalla

Päällystekohteiden valvonta ja takuutarkastukset

 • Levityskohteiden valvonta
 • Liikennejärjestelyjen tarkistukset

Rakennuskohteiden laadunvalvonta

 • Kerrospaksuuksien määritykset maatutkalla
 • Kerrospaksuuksien määritykset RC-1400-kairalla
 • Rakennuskohteiden katselmukset ja takuutarkastukset

Suunnittelua tukevat tutkimukset

 • Olemassa olevien tierakennekerrosten määritykset maatutkalla ja RC-1400-kairalla
 • Päällyste-, tierakenne ja pohjamaanäytteiden otto
 • Kuivatusanalyysien laadinta

Katuanalyysien laadinta seuraavien mittausten perusteella

 • Maatutkamittaukset
 • Kantavuusmittaukset
 • Tasaisuusmittaukset PTM-autolla
 • Visuaaliset vaurioinventoinnit
 • Visuaaliset kuivatuspuuteinventoinnit
 • Kohteiden digitaaliset videoinnit ja still-kuvaukset

Inventointipalvelut

 • Erilaiset GPS-pohjaiset tiestöinventoinnit ja selvitykset
 • Erikoiskuljetusreittien inventoinnit ja tarkistukset

GPS-mittaus- ja inventointipalveluita kunnille ja kaupungeille

 • Katurekisterin laadinta
 • Osoiterekisterin ja katujen ja talonumerointien tarkistukset
 • Uusien asuntokatujen GPS-nauhoitukset ja Digiroad-tallennukset

Näytteenottopalvelut urakoitsijoille ja tilaajille

 • Päällysteen porapalanäytteiden otto laboratoriotutkimuksiin 30–300 mm
 • Murskenäytteenotto murskaamoilta tai rakennuskohteelta
 • Asfalttinäytteenotto asfalttiasemalta tai päällystekohteelta
 • Stabilointinäytteidenotto tiekohteilta 30–300 mm

Kallionäytteiden otto

 • Reikien poraus Atlas Cobco polttomoottoriporalla 60–240 mm syvyyteen
 • Kallionäytteiden räjäytykset
 • Kallionäytteiden murskautus ja toimitus tutkittavaksi

Asiantuntevat maatutkaluotaukset ja tulkinnat ympäri Suomen

RC-Infra on tiestöön liittyvien tutkimusten ja mittausten kokenut ammattilainen. Maatutkalla selvitämme nopeasti ja kattavasti tarvittavat tiedot – tilaa maatutkaluotaus meiltä!

Maatutka on näppärä työväline, kun halutaan tutkia esimerkiksi asfaltin kuntoa ja tehdä erilaisia tiestömittauksia. RC-Infran käytössä on kaksi tiestömittauksiin varustettua mittausautoa, joissa on GSSI:n valmistama SIR-30 maatutkalaitteisto 1 GHz:n ja 2 GHz:n ilmavasteantennilla ja 400 MHz:n maavasteantennilla.

Tilaa meiltä maatutkaluotaus monenlaisiin tarpeisiin. Yksi suosituista palveluistamme on suunnittelua tukeva tutkimus (tierakennetutkimus), jota käytetään esimerkiksi uutta tietä tai vaikka ohituskaistaa suunniteltaessa. Tierakennetutkimuksessa ajamme kohteen maatutkan kanssa, teemme mittaukset ja raportoimme, missä kunnossa nykyisen tiestön rakenteet ovat.

Kaikissa tulkinnoissa ja aineistojen käsittelyssä käytämme kotimaista Road Doctor -ohjelmaa, jonka avulla saamme tehtyä informatiiviset raportit haluamassasi mittakaavassa ja tarvittaessa sidottuna kohteen rakentamispaalutukseen tai tierekisteripaalutukseen.

RC-Infran palvelu on aina taattua laatua: laadukas maatutka, asianmukainen muu laitteisto ja osaavat ammattilaiset ovat palveluksessasi. Mitä tarvitsekaan tiestön saralla, kysy lisää tai pyydä suoraan tarjous! RC-Infra palvelee ympäri Suomen.

Ota yhteyttä ›

Tyhjätilamittaus – meiltä päällysteen laadunvalvontamittaus kaikkialla Suomessa

Tiestön uusien päällysteiden laadunvalvontamittaukset ovat merkittävä osa RC-Infran liiketoimintaa. Kun etsit osaavaa ammattilaista, valitse meidät!

Teiden tai katujen uuden päällysteen valmistuttua on tutkittava asfaltin laatuvaatimusten täyttyminen. Mittauksissa selvitetään päällysteen sisään jääneen ilman (tyhjätila) määrää. 

Käytämme päällysteiden laadunvalvonnassa SIR-30 maatutkalaitteistoa, 1 GH:n ilmavasteantennia ja Road Doctor -ohjelmaa, jolla voidaan määrittää ilmavasteantennin mittausdatan perusteella asfalttipäällysteen (AB ja SMA) tiiveys. Käyttämämme menetelmä on käyttökelpoisuudeltaan ja nopeudeltaan omaa luokkaansa, kun tehdään tienrakennuskohteiden laadunvalvontatutkimuksia, joissa tilaaja on asettanut urakoitsijoille rakentamisen laadun toteennäyttövelvollisuuden.

Varmistamme kerrospaksuudet käytössämme olevan RC-1400-näytteenottolaitteiston ja ikkunanäytteenottimen avulla. 400 MHz:n maavasteantennilla pystymme määrittämään myös massanvaihtojen, rumpukiilausten ja pengerpaksuuksien vaatimustenmukaisuuden.

Mittaustoiminnallamme on Pank ry:n myöntämä PANK-hyväksyntä. Tilaa tyhjätilamittaus/päällysteen laadunvalvontamittaus meiltä ympäri Suomen!

Ota yhteyttä ›

TMA eli törmäyssuoja-ajoneuvot RC-Infralta

RC-Infralla on käytössään kaksi törmäyssuoja-ajoneuvoa (TMA), jotka on varustettu Ruotsin tieviranomaisen, Trafikverketin hyväksymällä Alpha 60 MD -törmäysvaimentimella.

Käytämme turva-autoa esimerkiksi päällystenäytteiden porauksessa, tierakennenäytteiden otossa sekä erilaisissa inventointitöissä vilkkaasti liikennöidyllä tiestöllä. Lisäksi laitetta voidaan käyttää varoitusautona tiemerkintätöissä, poikkeuksesta kertovana ennakkovaroituksena, onnettomuustilanteissa, liikenteenohjausta vaativissa tilanteissa, hinaustilanteissa, kaiteiden korjauksen ja valaisintöiden suojaamisessa sekä niitto- ja vesakonraivaustöiden yhteydessä. Turva-auto pysäköidään työkohteen eteen työntekijöiden suojaksi, mutta samalla se suojaa kaikkia tielläliikkujia ja autoilijoita.

Törmäyssuoja-auton massa on käyttökunnossa noin 10 tonnia. Törmäysvaimennin vaimentaa törmäysvoimaa jousitetusti niin, että aluksi se antaa törmäysenergialle pehmeämmän vastuksen ja lopuksi kovemman. Turva-auton törmäysvaimenninta ohjataan hytistä kauko-ohjaimella, joten sen käyttöönotto on helppoa. Myös LED-valonuolen ohjaus tehdään ohjaamosta käsin.

Törmäyssuoja-auton (TMA) kuljettajillamme on tarvittavat kuljettajapätevyydet sekä tieturvapätevyydet.

Ota yhteyttä ›

Meiltä myös päällysteporaus ja päällystenäyttöönotto ympäri Suomen

Muiden palveluidemme lisäksi saat meiltä myös erilaiset päällystenäytteet ja asfalttinäytteet.

Maanteiden ja rautateiden näytteenotto

Käytämme tierakennenäytteissä RC-1400-näytteenottolaitteistoa ja ikkunanäytteenotinta. Tarvittaessa voimme ottaa näytteitä myös rautatien ratapengerrakenteesta. Päällyste- ja stabilointinäytteiden otossa käytämme sähkökäyttöistä porakonetta ja putkiterää, jossa on timanttinen leikkuukärki. Näytteiden koot voivat vaihdella tilaajan tarpeesta riippuen 30–300 mm:n välillä.

Tarvittaessa otamme myös ns. suurnäytteitä kantavasta kerroksesta stabiloinnin ja rakennesuunnittelun tueksi. Tällöin näytteen suuruus on tarvittaessa jopa useita satoja kiloja.

Kallionäytteiden otto

Mikäli mielessäsi on kiviainesalueen kivilaadun määritys, ota yhteyttä! Teemme sinulle kokonaisvaltaisen tutkimuksen alueen kiviaineksen laadusta. Tarvittaessa tutkimme myös maatutkalla alueen maapeitteen paksuuden kallion päällä.

Näytteidenotossa käytämme Atlas Cobcon valmistamaa polttomoottoriporakonetta ja 60–240 mm pituisia teriä.

Pikayhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita