Tuotteet

Tutkimustuotteet tie- ja katukohteille

Uusien päällysteiden laadunvalvontatutkimukset

 • Tyhjätilatutkimukset maatutkalla
 • Porapalojen otto laboratoriotutkimuksia varten
 • Päällystepaksuuden määritykset maatutkalla
 • Päällystepaksuuden määritykset poramaalla

Päällystekohteiden valvonta, kohdekatselmukset ja takuutarkastukset

 • Levityskohteiden valvonta
 • Liikennejärjestelyjen tarkistukset

Rakennuskohteiden laadunvalvonta

 • Kerrospaksuuksien määritykset maatutkalla
 • Kerrospaksuuksien määritykset RC-1400 kairalla
 • Rakennuskohteiden katselmukset ja takuutarkastukset

Tienhoitourakoiden kesä- talvihoidon laadunvalvontatutkimukset

 • Liikennevirasto ja ELY-keskukset
 • Kunnat ja kaupungit

Suunnittelua tukevat tutkimukset

 • Olemassa olevien tierakennekerrosten määritykset maatutkalla ja RC-1400 kairalla
 • Päällyste-, tierakenne ja pohjamaanäytteiden otto
 • Kuivatusanalyysien laadinta

Katuanalyysien laadinta seuraavien mittausten perusteella

 • Maatutkamittaukset
 • Kantavuusmittaukset
 • Tasaisuusmittaukset PTM-autolla
 • Visuaaliset vaurioinventoinnit
 • Visuaaliset kuivatuspuuteinventoinnit
 • Kohteiden digitaaliset videoinnit ja still-kuvaukset

 

Inventointipalvelut

 • Erilaiset GPS-pohjaiset tiestöinventoinnit ja selvitykset
 • Erikoiskuljetusreittien inventoinnit ja tarkistukset

 

GPS-mittaus- ja inventointipalveluita kunnille ja kaupungeille

 • Katurekisterin laadinta
 • Osoiterekisterin ja katujen ja talonumerointien tarkistukset
 • Uusien asuntokatujen GPS-nauhoitukset ja Digiroad-tallennukset

 

Näytteenottopalvelut urakoitsijoille ja tilaajille

 • Päällysteen porapalanäytteiden otto laboratoriotutkimuksiin 30 – 300 mm
 • Murskenäytteenotto murskaamoilta tai rakennuskohteelta
 • Asfalttinäytteenotto asfalttiasemalta tai päällystekohteelta
 • Stabilointinäytteidenotto tiekohteilta 30 – 300 mm

 

Kallionäytteiden otto

 • Reikien poraus Atlas Cobco polttomoottoriporalla 60 – 240 mm syvyyteen
 • Kallionäytteiden räjäytykset
 • Kallionäytteiden murskautus ja toimitus tutkittavaksi

 

Vedenalaiset räjäytykset

Teemme myös pienimuotoisia vedenalaisia räjäytystöitä

 

RC-Infran koulutuspalvelut

 • Maatutkalaitteistojen käyttökoulutus